Algemene voorwaarden verhuur Fairtrains

Om problemen te voorkomen en bij problemen een soepele oplossing te bewerkstelligen zijn de volgende voorwaarden van toepassing op het gehuurde:

Algemeen:

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren van locomotieven van de verhuurder.
 • Fairtrains stelt per locomotief het maximum te trekken gewicht en kilometerprestatie vast.
 • Fairtrains levert de benodigde gegevens, opleidingsdocumentatie en bedieningsinstructie van het materieel.
 • Fairtrains stelt reeds bevoegde machinisten beschikbaar. Dit kan via een dienstverband machinist – huurder of via een personeelsleverancier. Fairtrains leidt de machinisten en examinatoren op.
 • Het onderverhuren of gebruik door derden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fairtrains.
 • Fairtrains verspreidt geen informatie omtrent het gehuurde of de inzet daarvan zonder toestemming van de Huurder.

Verantwoordelijkheden:

 • Fairtrains is voertuighouder van het materieel welke is toegelaten en ingeschreven in het NVR.
 • Fairtrans is verantwoordelijk voor het onderhoud en is de ECM van het materieel danwel besteed dit uit aan een ECM partij. De huurder krijgt toegang tot de onderhoudsgegevens.
 • De huurder gebruikt en exploiteert het huurobject als een spoorwegonderneming onder zijn eigen naam en beschikt over de wettelijk benodigde vergunningen en toelatingen. De huurder dient op zijn eigen kosten te voldoen aan de voorwaarden van deze vergunningen en toelatingen. De huurder dient ervoor te zorgen dat zijn vergunningen en toelatingen worden gehandhaafd gedurende de gehele duur van de huurovereenkomst.

Defecten/schade:

 • Bij defecten/schade/problemen wordt er direct een melding gedaan bij Fairtrains. Fairtrains onderneemt dan actie ter herstel en oplossing.
 • Fairtrains bepaald bij defecten/schade/problemen of verder rijden mogelijk is. Tevens de plaats en wijze van herstel.
 • Defecten/schade veroorzaakt door de technische staat/normale slijtage van het materieel zijn voor rekening van Fairtrains.
 • Bij langdurige defecten/schade veroorzaakt door de technische staat/normale slijtage met een hersteltijd van meer dan 2 dagen zal de stichting indien beschikbaar vervangende tractie ter beschikking stellen. Deze vervangende tractie is mogelijk van een ander locomotieftype.
 • Is een defect/schade mogelijk ontstaan door onjuist gebruik of bediening, dan dient er een onafhankelijk onderzoek komen om de oorzaak vast te stellen. Dit oordeel is bindend. Komt de oorzaak van het defect inderdaad door onjuist gebruik of bediening, dan zijn de herstelkosten voor rekening van de huurder.
 • Is het defect/schade ontstaan door overige zaken zoals een ongeluk of beschadiging door derden zijn de kosten voor herstel voor rekening van de huurder. De huurder kan dit indien mogelijk verhalen op zijn verzekering of de externe partij.
 • Is bij vastgesteld onjuist gebruik het herstel duurder dan 75.000 euro en kan het bedrag niet gedekt worden door een verzekering dan is het materieel total loss en dient er een vergoeding van 75.000 euro betaald te worden aan Fairtrans binnen 3 maanden.
 • Worden er na de teruggave niet gemelde schades gevonden dan zijn deze voor rekening huurder.
 • Graffiti dient zo snel mogelijk verwijderd te worden op kosten van de huurder. De locomotief moet optisch in dezelfde staat terug geleverd worden aan het einde van de huurovereenkomst.

Preventief:

 • De verhuurder dient een goede huisvader te zijn over het betreffende materieel. Is deze dat niet of wordt er niet aan alle voorwaarden voldaan is de stichting gerechtigd om per direct het betreffende materieel terug te nemen en de verhuur per omgaande te beëindigen.
 • Het materieel dient zoveel mogelijk op een veilige plaats gestald te worden, naar inzicht van de vervoerder.
 • Indien het materieel buiten staat en beschikt over depotvoeding aansluiting en stand verwarming dient het te worden aangesloten op de depotvoeding indien aanwezig.
 • Materieel dat buiten staat bij vochtig weer dient te worden voor geventileerd totdat de machineruimte volledig condensvrij is alvorens te gaan rijden. Zie ook de materieelinstructie.
 • Er dient zich ten alle tijden gehouden te worden aan de materieelinstructie van Fairtrains teneinde schade zoals doorgebrande weerstanden te voorkomen.
 • Materieel dient te worden afgesloten wanneer het onbeheerd staat.
 • Materieel dient minimaal 1 rit van min 75km per 2 weken te rijden. Is dit niet mogelijk dan moet de machine eenmaal in de 2 weken een uur ventileren en min 100m voor/achteruit rangeren. Dit teneinde de batterijen te laden en de lagers in conditie te houden.

Overbrengingen:

 • Huurder draagt zorg voor overbrenging van het materieel naar een door Fairtrains aan te wijzen locatie na beëindiging van de huurperiode.
 • Is tijdens de huurperiode herstel of onderhoud noodzakelijk dan geeft Fairtrains dat zo tijdig mogelijk aan bij de huurder. De Huurder draagt tijdens de huurperiode zorg voor overbrenging naar de door Fairtrains aan te wijzen onderhoudslocatie.
 • Fairtrains kan indien gewenst mogelijk zelf de overbrengingen organiseren tegen kostprijs.

Versie: 1.4                                                                                                                        datum: 8-7-2019